VAPPRO Pro Max 3000 Hơi – Pod 1 lần dùng – Vị Mới 2023

280.000 VND

𝐕𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎 – 𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐝 𝐬𝐚̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐨̛𝐢
-𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ đ𝐚̣̂𝐦 𝐬𝐚̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐮̃
-𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐯𝐚̣̆𝐧 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐥𝐨̂̃ 𝐠𝐢𝐨́
Bulk deal
Quantity Discount Discounted price
1 - 4 - 280.000 VND
5 - 9 5% 266.000 VND
10 - 19 7% 260.400 VND
20 + 10% 252.000 VND

Hãy mua nhiều để dc giảm giá